Argelato Türkiye

KVKK Politikamız

KVKK Politikamızı bu sayfadan inceleyebilirsiniz. 

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Ferah Alışveriş Gıda ve İnşaat Tic. A.Ş (Bundan böyle “Argelato Türkiye” olarak ifade edilecektir.)’nin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında “Aydınlatma Yükümlülüğü”nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Argelato Türkiye olarak kişisel verilerinizin güvenliğine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan amaç ve kapsam dâhilinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili diğer sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. VERİ SORMULUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Tüzel kişilerde veri sorumlusu tüzel kişiliğin kendisidir. Veri sorumlusu olarak Argelato Türkiye hakkındaki bilgiler aşağıda belirtildiği şekildedir.

Veri Sorumlusu’nun;

Unvanı: Ferah Alışveriş Gıda ve İnşaat Tic. A.Ş

Adres: Dudullu Osb Mah. İmes 106 Sk. No: 6 Ümraniye İstanbul
Telefon: 0850 811 78 84
E-Posta: [email protected]
Mersis No: 0385 0998 9900 0001

2. İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

Argelato Türkiye tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler;

 • Ad, Soyad, TC No, Doğum Tarihi, Cinsiyet vb. kimlik bilgileri,
 • Adres, lokasyon, cep telefonu, e-posta vb. iletişim bilgileri,
 • Ödemelere ve ödeme yöntemlerine ilişkin bilgiler,
 • Alışveriş geçmişi, sipariş bilgisi, fatura bilgileri, kullanıcı işlem kayıtları, parola bilgileri vb. internet sitesi kullanımına ilişkin bilgiler
 • Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız yanıt ve yorumlarınız,

3. KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMANIN YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılması konusunda çeşitli kanunlarda düzenlemeler bulunmaktadır. En başta KVKK ile kişisel verilerin korunması esasları belirlenmiştir. 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri yoluyla da kişisel verilerin korunması için bazı hallerde cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Diğer yandan, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’dan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamlardan, internet sitemiz, online satış platformları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Argelato Türkiye, kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir.

Bu amaçlar;

 • İnternet sitesi üye kaydını gerçekleştirmek,
 • Müşterilerimiz ile iletişime geçmek ve müşterilerimiz ile olan iletişimi yönetmek,
 • Sipariş ve ödemelerin alınması ve sipariş teslim sürecini yürütmek,
 • Kurye, Kargo vb. Dağıtım hizmeti aldığımız firmalar ile müşterilerimiz arasındaki iletişimi sağlamak,
 • Talep ve şikâyetlerinizin takibini sağlamak,
 • Faaliyetlerimizi mevzuata uygun olarak yürütmek,
 • Ödemelere ilişkin finans ve muhasebe işlerini yürütmek,
 • Vergi kanunları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler kapsamında vergi vb. kamu alacaklarına dair yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici haklarının korunmasına ilişkin tedbirlerin alınması,
 • İlgili kişilerin Argelato Türkiye’den satın almak istedikleri ürünlere ait siparişlerin alınması, ürünlerin satışı, ürünlerin ilgili kişilere ulaştırılması, bedellerinin tahsil edilmesi, satılan ürüne ilişkin satış sonrası hizmetlerin sunumu, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi, satılan ürün veya hizmete ilişkin varsa şikâyet ve önerilerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 • Elektronik ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde ilgili kişinin kimliğinin doğrulanması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla işlenecektir.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI


Argelato Türkiye, veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişi/kurumlara aktarmamaktadır. Argelato Türkiye hukuka uygun olarak elde etmiş olduğu kişisel verileri, veri işleme amaçları doğrultusunda, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak gerekli güvenlik önlemlerini çerçevesinde üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Argelato Türkiye dağıtıcıları, kuryeleri, iş ortakları ve tedarikçileri, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. Ayrıca KVK Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınmasını sağlayarak, kişisel verilerinizi 4. Bölüm’de yer alan amaçlar doğrultusunda; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi/kurum ve/veya kuruluşlar; bankalar, sandıklar, vakıflar; doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarlarımız, bağlı ortaklıklarımız ve/veya iştiraklerimiz; grup şirketlerimiz; denetçiler; danışmanlar; iş ortakları; faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız ve/veya hizmet verdiğimiz, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile diğer gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişilere aktarabiliriz.

 

6. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

7. VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Argelato Türkiye, Veri sorumlusu olarak, Açık Rızanız ile paylaşmış olduğunuz:
 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 •  Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak, amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak için gerekli çalışmaları yapmaktadır.

8. VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde belirtilen hakları kapsamındaki taleplerine ilişkin olarak Argelato Türkiye’ye başvurabilir. İlgili kişiler taleplerini, Argelato Türkiye’ye ait E-mail adresi vasıtası ile veya Argelato Türkiye’nin yerleşim adresine yazılı olarak iletebilir.

 Bu doğrultuda ilgili kişiler taleplerini;

 • Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
 • TC Kimlik Numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu, hususları da belirterek iletir.

Argelato Türkiye, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır.

9. DEĞİŞİKLİK VE GÜNCELLEME

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kanun ve söz konusu Kanun kapsamında yayınlanmış olan Yönetmelik ve Tebliğler ile Argelato Türkiye’nin kişisel veri işleme amaç ve politikaları kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Argelato Türkiye’nin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

Bilgilendirme Metninin en güncel haline https://argelato.com.tr/gizlilikpotikamiz adresinden ulaşılabilecektir.

 

Şimdi Başvur

Şimdi Başvur